نشر طراح
انتشارات طراح با هدف ترجمه و تدوین کتاب¬های صنعتی و مهندسی از سال 1372 شروع به¬کار کرد. از مهمترین سیاست¬های کاری انتشارات، انتخاب کتاب¬های صنعتی روز به¬ویژه از زبان آلمانی و نیز زبان انگلیسی و ترجمه آن توسط متخصصین شاغل در رشته¬های مربوطه در کارخانجات و کارگاه¬های صنعتی می¬باشد. کتاب¬های منتشر شده توسط نشر طراح غالباً در زمینه مکانیک با گرایش ساخت و تولید می¬باشد. هر چند کتاب¬هایی نیز در زمینه برق، متالورژی نیز چاپ شده است. در سال¬های اخیر کتاب¬های منتشر شده به خاطر رکود کارگاه¬های صنعتی که عمده خریداران کتب نشر طراح را تشکیل می¬دهد، کاهش یافته است، امیدواریم که در آینده فعالیت نشر و پخش کتاب توسط ناشرین دانشگاهی بیشتر از گذشته شود. دست همه متخصصین را جهت تدوین کتب فنی به¬گرمی می¬فشاریم.